Adatkezelési tájékoztató

RÖVIDEN

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, amennyiben ezt írásban kéri az emineo@emineo.hu címen.

A személyes adatok törlését, amennyiben annak tárolását jogszabály nem írja elő az Emineo számára, az emineo@emineo.hu címen lehet kérni.

A továbbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az Emineo Magánkórház milyen személyes és különleges adatokat kezel, hogyan biztosítja az adatok biztonságát, szabályozza a hozzáféréseket és milyen adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Emineo előjegyzési rendszerének szolgáltatója a Medicall.

Ön az “Időpontfoglalás” gombra kattintást követően már nem az Emineo honlapjával kommunikál.

A választott egészségügyi szolgáltatások igénybevétele esetén, az alábbi adatok megadása szükséges:

Email cím

Vezeték és keresztnév

Telefonszám

Születési hely és idő

Anyja neve

Taj szám, vagy igazolvány szám

Számlázási cím

Az egyes szolgáltatások megrendelése esetén, az ÁFSZ-ben részletezett díjfizetési kötelezettség áll fenn.  Webshop szolgáltatást jelenleg a Magánkórház nem üzemeltet.

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő neve: Emineo Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. B. ép. fszt. 1.
Képviseli: Dr. Knoll Zsolt és Dr. Börzsei-Knoll Veronika
Elektronikus elérhetősége emineo@emineo.hu
Telephelyek: 1016 Budapest, Hegyalja út 7.
1016 Budapest, Hegyalja út 9.

Közös adatkezelők

Adatkezelő neve: Knoll-Med Kft (Ingatlan bérbeadó, üzemeltető)
Székhelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. B. ép. fszt. 1.
Képviseli: Dr. Knoll Zsolt és Dr. Börzsei-Knoll Veronika
Elektronikus elérhetősége emineo@emineo.hu
Telephelyek: 1016 Budapest, Hegyalja út 7.
1016 Budapest, Hegyalja út 9.

 

Adatkezelő neve: Emineo Esztétika Kft (Szakorvosi járóbeteg-ellátás)
Székhelye: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. B. ép. fszt. 1.
Képviseli: Dr. Knoll Zsolt és Dr. Börzsei-Knoll Veronika
Elektronikus elérhetősége emineo@emineo.hu
Telephely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7.

Továbbiakban – együttesen: EMINEO

Az EMINEO fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatóját, a jogszabályi környezet változása esetén, és saját belső szabályzatai változása okán megváltoztassa. Változás esetén – amennyiben az érinti a személyes adatok kezelését – a változás ténye előtt tájékoztatást nyújt az érintettek számára.

Adatkezelési tájékoztatónk célja

Jelen dokumentum célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Továbbiakban InfoTV), valamint a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó2016/679 Rendelet (Továbbiakban GDPR) rendelkezéseinek megfelelően az EMINEO működése során meglévő és keletkezett személyes adatok kezelésének, biztonságának és védelmének szabályozásáról, mely az EMINEO látogatói, munkavállalói számára, tájékoztatást nyújtson weboldala tekintetében.

Irányadó jogszabályok

Az Európai Unió – 2018. május 25-től alkalmazandó – új általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), továbbá a2018. évi XIII. törvény mely az 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényt aktualizálta.

A tájékoztató az alábbi hatályos jogszabályok alapján készült, ill. az alábbiakra történik hivatkozás:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Elker tv.),
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. számú törvény (a továbbiakban: Mt.),
 • az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK – jelenleg még hatályos – irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv), illetőleg
 • évi CLIV. törvény az egészségügyről (a továbbiakban Eü tv.),
 • évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról (a továbbiakban EESZT rendelet),
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptv.),
 • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
 • évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról
 • évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (ÁFA tv.)
 • évi C. törvény (Számv. tv.)

A GDPR 26. cikke szerint

Közös adatkezelők

(1)   Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg. A megállapodásban az érintettek számára kapcsolattartót lehet kijelölni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett megállapodásnak megfelelően tükröznie kell a közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük való kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Az érintett az (1) bekezdésben említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az e rendelet szerinti jogait.”

Fentiek értelmében az EMINEO egyértelműen meghatározta, hogy a közös adatkezelésben résztvevők milyen jogosultsággal, pontosan milyen személyes adatokhoz férhetnek hozzá, továbbá hogyan biztosítja az érintettek jogainak gyakorlását.

Adatkezelési tájékoztatónk hatálya

Jelen dokumentum hatálya kiterjed az EMINEO által működtetett hivatalos weboldalra, mely elérhető a https://emineo.hu címen.

Értelmező rendelkezések, fogalommagyarázatok (EU) 2016/679 Rendelet alapján

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„felügyeleti hatóság”: független közhatalmi szerv Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Az adatkezelésre vonatkozó általános szabályok

Az EMINEO a személyes adatok kezelésére vonatkozó alábbi elveket tartja be (GDPR 5. cikk):

(1)A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 1. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 2. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 3. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2)Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelési jogalapok

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbi pontokban meghatározott jogalapok egyike teljesül:

 • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés közérdekű vagy a vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés).
 • Az adatkezelés a vállalkozás vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

A EMINEO egy adott személyes adatkör kezelése vonatkozásában mindig csak egy jogalap alapján végzi az adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés során változhat.

Weboldalunk és elektronikus (e-mail) adatkezeléseink

Az EMINEO a kor kihívásainak megfelelve saját hivatalos honlapot tart fenn a https://emineo.hu  címen. A weboldalunkon a hírek és egyéb tájékoztató anyagokon túl megjelenítünk, egyéb a Magánkórházról szóló publikációkat is. Az ettől eltérő webcímen publikált Magánkórházunkkal kapcsolatos adatkezelésekért az EMINEO felelősséget nem vállal. Az EMINEO weboldala lehetőséget biztosít előjegyzésre, melyhez adatfeldolgozót vesz igénybe. A weboldalról letölthető – kitöltendő – űrlapok kapcsán, az adatkezelés célja egyértelműen megtalálható a letöltött dokumentumban.

adatkezelés célja: Web felületen való megjelenés, a weboldalon a Magánkórház és munkatársaink bemutatása, a napi hírek, események, rendelési idők publikálása, ügyintézéshez és tájékoztatási kötelezettségből fakadó dokumentumok elérhetőségének biztosítása, kapcsolattartás, előjegyzés és video konzultáció biztosítása

kezelt adatok köre: a Kapcsolat menüpontban a „Küldjön üzenetet” űrlapon: Név, email cím, telefonszám, valamint az üzenetben közölt esetleges személyes adatok, információk, vagy az emineo@emineo.hu email címre küldött üzenetben foglaltak. Egyes menüpontokban Munkatársaink neve, és az általuk megadott információk.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás;

adattárolás határideje: 5 év

adattárolás módja: elektronikusan

közös adatkezelés megoszlása:  Emineo: 95% Knoll-Med: 1%, Emineo-Esztétika: 4%

adatfeldolgozó (webtárhely és email szolgáltató): Magyar Hosting Kft

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: web tárhely biztosítása

érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás esetén visszavonáshoz, törléshez és adathordozhatósághoz való jog

adattovábbítás: az email üzenet tartalma alapján az EMINEO munkatársához, kezelőorvosához történhet.

Az EMINEO weblapját elektronikus tájékoztató felületként, valamint szolgáltatásai érdekében használja. A weboldal optimalizálása érdekében a Google keresőoptimalizálását és látogatottság számlálóját veszi igénybe.

További kapcsolat felvételi lehetőségként a weboldalon található telefonszámra történő kattintással, amennyiben Ön rendelkezik telefonálásra alkalmas szoftverrel a számítógépén, vagy a mobiltelefonjáról indítja a hívást, valamint a Call center szolgáltatások állnak rendelkezésre. A Call center szolgáltatásunkról részletesen az Adatkezelési tájékoztató – pácienseinknek-ben olvashat.

Speciális esetben, amennyiben az Ön levelének tartalma alapján úgy ítélik meg, levelét továbbítják konzultációs célból az EMINEO-n belül másik szakrendelés számára. Ön az EMINEO központi levelezési címére küldi a levelet, úgy a titkárság a levél tartalma alapján továbbítja az EMINEO-n belüli a szakterület felelősének.

Előjegyzés és video konzultáció

Az EMINEO Magánkórház előjegyzését adatfeldolgozója a Medio szolgáltatója biztosítja. Az előjegyzés „Időpontfoglalás” az EMINEO honlapján több helyen is megtalálható. Az előjegyzés során az időpontfoglalás keretében lehetőség van azonnali fizetésre, melyről az EMINEO számlát állít ki.

Amennyiben nem kívánja az időpontot igénybe venni, úgy a kezelés megkezdése előtt lehetőség van az előjegyzés lemondására, a Medio rendszere emailt küld a foglalás visszaigazolásáról, valamint a foglalás lemondásáról.

A video konzultáció igénybevétele esetén a képi anyag a Medicall által rögzítésre kerül. A video konzultáció célja, hogy pácienseink akár az otthonukból is elérjék bizonyos szolgáltatásainkat.

adatkezelés célja: Web felületen és mobiltelefonon történő előjegyzés és video konzultáció biztosítása, a medikai és gazdasági rendszerrel történő illesztés a gördülékenyebb páciens ellátást szolgálja.

kezelt adatok köre: A kötelezően megadandó adatok: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Telefonszám, továbbá az adminisztrációt segítő további a weboldalon nem kötelező, megadható adatok: Anyja neve, Születési hely, Születési dátum, TAJ szám, Igazolvány szám.

Lehetőség van más (3.fél) számára is megrendelni a szolgáltatásokat, ebben az esetben a megadandó adatok köre: felnőtt vagy gyermek számára történik-e a foglalás, felnőttek esetén a Nem, Vezetéknév, Keresztnév, Email cím, Telefonszám, Anyja neve, Születési hely, Születési dátum, TAJ szám, gyermekek esetén Nem, Vezetéknév, Keresztnév, Anyja neve, Születési hely, Születési dátum, TAJ szám megadása szükséges. TAJ szám hiánya esetén Igazolvány szám megadása szükséges.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás;

adattárolás határideje: 5 év, ellátás kapcsán a jogszabályoknak megfelelően 30 év járóbeteg szakellátás esetén ill. 50 év fekvőbeteg szakellátás esetén

adattárolás módja: elektronikusan

közös adatkezelés megoszlása:  Emineo: 95% Knoll-Med: 1%, Emineo-Esztétika: 4%

adatfeldolgozó (előjegyzés és videó konzultáció): Medicorp Hungary Zrt. (Medicall)

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: webes felhő alapó szolgáltatások biztosítása, szoftverillesztések megvalósítása az EMINEO medikai és gazdasági rendszerével.

érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás esetén visszavonáshoz, törléshez és adathordozhatósághoz való jog

adattovábbítás: az előjegyzéskor megadott adatokat az EMINEO medikai rendszere tárolja, a medikai rendszerben csak és kizárólag azok jogosultak az adatokhoz hozzáférni, aki az adott szakterület kezelőorvosa, asszisztense. konzultáció esetén az EMINEO munkatársához, kezelőorvosához történhet.

Weboldalon publikált űrlap(ok) – Hírlevél szolgáltatás

Időszakosan az EMINEO minőségbiztosítási okokból kitölthető űrlapokat helyez el weboldalán. Az űrlapok célja lehet a hírlevél szolgáltatásunk igénybevétele, vevőelégedettség mérése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzés, valamint esetleges panaszok kezelése.

Az űrlap(ok) a Microsoft 365 felhő alapú technológiáján alapulnak – Forms szolgáltatás

kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám, továbbá az űrlapnak megfelelő esetleges további személyes adatok, a szolgáltatással, kezeléssel kapcsolatos vélemények információk. Hírlevél szolgáltatásunk igénylésekor elegendő a Név és az email cím.

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás;

adattárolás határideje: 5 év

adattárolás módja: elektronikusan

közös adatkezelés megoszlása:  Emineo: 95% Knoll-Med: 1%, Emineo-Esztétika: 4%

adatfeldolgozó (webtárhely és email szolgáltató): Microsoft

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: web tárhely biztosítása

adatfeldolgozó: Microsoft 365 (Forms)

az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: űrlap szolgáltatás, felhő alapú tárhely

érintett jogai: tájékoztatáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás esetén visszavonáshoz, törléshez és adathordozhatósághoz való jog.

A hírlevél szolgáltatásról leiratkozni a hírlevélként küldött email üzenetre válaszüzenet küldésével, csatolt leiratkozó linkre kattintással, valamint a hozzájárulás kezdeményezésének megfelelően a Magánkórház recepcióján személyesen is lehetséges.

adattovábbítás: az elküld gombbal az űrlap a Forms szolgáltatást követően, tartalma alapján az EMINEO munkatársához, kezelőorvosához történhet.

Weboldalunk sütikezelése

A modern technológiákból fakadóan az EMINEO is sütiket használ a weboldalán. A továbbiakban ismertetjük, hogy mire szolgálnak a sütik, milyen sütiket használ az EMINEO, és milyen célból. A jelen sütikre vonatkozó nyilatkozat és a felhasználó engedélye a weboldal és a szolgáltatás minden használatára érvényes. Olvassa el figyelmesen az alábbi információkat annak érdekében, hogy megértse, hogyan használja a EMINEO a sütiket, és milyen lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére.

A weboldal által gyűjtött személyes adatokat mindig a EMINEO adatvédelmi irányelveinek megfelelően kezeljük.

Mik azok a sütik?

A süti kis mennyiségű adat, amely a számítógép vagy a mobileszköz böngészőjében kerül elhelyezésre. A sütik különböző technikákat használnak, amelyek segítségével a rendszer adatokat jelenítenek meg a felhasználók eszközein (pl. számítógép, laptop, táblagép vagy okostelefon), vagy adatokat olvasnak le ezekről az eszközökről, például azért, hogy azonosítsák Önt vagy tárolják a beállításait. A legismertebb sütik kis (szöveg)fájlok, melyek az eszközökön maradnak, és később újból felismerhetők. Egyéb követési eszközöket is használunk, mint például javascriptek, webes irányjelzők (tagek) vagy az eszközazonosítók (device-fingerprinting, mobil azonosítók és követésre szolgáló URL-ek, például azért, hogy megállapítsuk, megnyitott-e bizonyos üzeneteket tőlünk. A sütikre vonatkozó fejezet végén megtalálja az összes EMINEO által használt sütik listáját és azok céljait.

Mennyi ideig maradnak aktívak az EMINEO által használt sütik?

Az általunk használt sütik élettartama változó. A “munkamenet-süti” lejár, amikor bezárja a böngészőt, míg az “állandó süti” a készüléken marad egy bizonyos ideig. A dokumentum végén levő lista feltünteti az adatmegőrzési időtartamokat. Böngészője sütibeállításait használva bármikor törölheti a sütiket. A beállítások helye az ön által használt böngészőtől függ. A saját beállításait a beállítási oldalon levő keresőfunkció vagy a böngészője súgó funkciójának segítségével találja meg.

Engedélyeznem kell-e a sütiket?

Bizonyos sütik elhelyezéséhez az EMINEO -nak az Ön hozzájárulását kell kérnie. Amikor először látogat el az EMINEO által működtetett weboldalra, értesítés jelenik meg felugró ablakban, amely tájékoztatja a sütikről, valamint a hozzájárulását kéri (lásd: Értesítés sütikről „Honlapunkon cookie-kat használunk…”). Amennyiben az értesítés megjelenése után folytatja a böngészést, vagy az Elfogadom gombra kattint a weboldalon, azzal hozzájárult a sütik használatához.

Visszavonhatom a hozzájárulásomat?

A süti beállításaiban megadhatja, hogy nem akar bizonyos sütiket fogadni, mint például marketing, közösségi média és érdeklődési kör sütik. Az EMINEO által használt sütiket a böngésző beállításaiban módosíthatja. Itt megadhatja azt is, hogy milyen sütiket fogad el, és milyeneket nem.

A harmadik felekhez tartozó sütik kezelése érdekében látogasson el a következő weboldalak valamelyikére: http://www.networkadvertising.org/ vagy http://www.youronlinechoices.com/ . Ezek a weboldalak lehetővé teszik a konkrét harmadik felekhez tartozó sütik blokkolását.

Milyen következményekkel jár a sütik elutasítása?

Ha visszautasít bizonyos sütiket, az EMINEO által működtetett weboldal néhány funkciója nem megfelelően, vagy egyáltalán nem fog működni.

Továbbítják-e az adataimat az Európai Gazdasági Térségen kívülre?

A harmadik felek között vannak olyanok, amelyek székhelye az Egyesült Államokban vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli más országban található. Az általuk használt sütik segítségével gyűjtött adatokat továbbíthatják ezeknek a külföldi szolgáltatóknak pl.: https://www.google.com. Amennyiben hozzájárul az érintett sütik használatához, ezzel hozzájárulását adja az adatok továbbításához is.

Módosulhat-e a sütikre vonatkozó fejezet?

Jogunkban áll jelen dokumentum módosítása vagy kiegészítése. A sütikre vonatkozó fejezet hatályos változata az EMINEO weboldalán található jelen adatkezelési tájékoztató részeként, illetve felhívjuk erre a felhasználók figyelmét, amikor ellátogatnak a EMINEO weboldalára. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy folyamatosan frissítsük a sütikkel kapcsolatos információkat, azonban hangsúlyozni kell, hogy a sütik állapota többnyire a pillanatnyi helyzetet tükrözi. A EMINEO weboldala folyamatos innovációja, valamint annak következtében, hogy az internet és a különböző érintett felek folyamatosan változnak, megtörténhet, hogy a jelen dokumentum nem mindig tartalmazza a legfrissebb sütiket és velük kapcsolatos információkat.

Milyen sütiket használ a EMINEO?

Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen típusú sütiket használunk, miért, milyen célból használjuk azokat. A fejezet végén található táblázatban megtekintheti az EMINEO által használt sütik listáját.

Úgynevezett közvetlen és közvetett sütiket is használunk. A közvetlen sütiket az EMINEO helyezi el és tekinti meg. A közvetett sütiket harmadik felek helyezik el és/vagy tekintik meg.

Nyomkövető sütiket is használunk. Saját közvetlen sütijeinket kizárólag az Ön online platformon tapasztalható böngészési szokásainak követésére használjuk. A harmadik féltől származó nyomkövető sütik több (más) weboldalon átívelő böngészési szokások nyomon követésére is használhatók, és nem feltétlenül korlátozódnak a weboldalunkra.

Ezt a típusú nyomkövetést nem tudjuk ellenőrizni, ezért javasoljuk, hogy olvassa el az illető harmadik fél adatvédelmi irányelveit. A fejezet végén található táblázatban megtekintheti, hogy milyen harmadik felek használnak harmadik féltől származó sütiket az EMINEO weboldalán.

 1. Funkcionális sütik

A funkcionális sütik olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldal vagy bizonyos funkciók működését. Az egyik süti például biztosítja, hogy bejelentkezve maradjon a felületen, és ne kelljen minden egyes alkalommal bejelentkeznie, amikor a weboldalon levő hivatkozásokra kattint. Ezeket a sütiket a weboldal meglátogatása vagy a releváns funkciók használata során, hozzájárulás nélkül helyezi el a rendszer.

 1. Elemző sütik

Az elemző sütik azt vizsgálják, hogyan használják a látogatók a weboldalt. Ezen információk segítségével elemezzük a weboldal használatát, webes statisztikákat generálunk, valamint meghatározzuk a weboldal hibáinak okát. Ezeket az információkat a célközönség és a piac elemzésére, a weboldalon történő navigáció javítására, valamint a hibák korrigálására használjuk.

 1. Marketing sütik

Ilyen jellegű sütiket a EMINEO weboldalán nem alkalmazunk, az oldalon található térkép szolgáltatás kivétel, mely a Google terméke.

 1. Érdeklődési kör sütik

A sütik segítségével lehetőség van arra, hogy elemezzük és nyomon kövessük a szokásait és érdeklődési köreit. Ennek alapján a felhasználó érdeklődési körének leginkább megfelelő hirdetéseket és tartalmakat lehet megjeleníteni, azonban a EMINEO ilyen jellegű sütiket sem alkalmaz.

 1. Közösségi média sütik

Lehetőséget szeretnénk nyújtani a későbbiekben pácienseinknek weboldal látogatóinknak   arra, hogy a közösségi médián keresztül megosszák tapasztalataikat a EMINEO weboldalával, tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban. Ennek érdekében a weboldalon elhelyezhetünk néhány, különböző közösségi médiákra mutató gombot és lehetőséget. Ezek segítségével az illető közösségi médiaszolgáltatók sütiket helyezhetnek el, amelyek tartalmát később elolvashatnak (harmadik féltől származó sütik).

Weblap süti neve A sütit beállítja A süti célja A süti tárolásának időtartama A süti adattartama (Példa)
emineo.hu _fbp emineo.hu A webhely (Emineo.hu) Facebook oldali egyedi azonosítása 3 hónap fb.1.1587457034331.1054329712
emineo.hu _ga emineo.hu látogatói statisztika 2 év GA1.2.242231792.1587457033
emineo.hu _gcl_au emineo.hu hirdetésekre történő kattintás számoló 3 hónap 1.1.1051715444.1595575533
emineo.hu _gid emineo.hu látogatók megkülönböztetése 24 óra GA1.2.1198689290.1595575533
emineo.hu stm_gdpr_cookie emineo.hu adatkezelés elfogadása 6 hónap 9286e5955ef41201353d72302300d280
emineo.hu _gat_UA-83676579-1 emineo.hu az oldal optimalizálása, sebessége 24 óra 1
emineo.hu datr facebook.com Az oldal látogatója felhasználó csatlakozott-e a facebookhoz 24 óra UmyZXwUGvUMyXrVZLaIi0m4o

 

Előjegyzésünket a Medicall biztosítja, az EMINEO az előjegyzése kapcsán nem kezeli a Medicall által használt sütiket. A Medicall központi weboldala a https://medicall.cc/ adatkezelési tájékoztatója:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/medicall-other-prod/medicorp-hungary-adatkezelesi-tajekoztato.pdf

Az EMINEO weboldalán található külső szolgáltatók melyek jelenleg a weboldalon keresztül elérhetők:

Felhívjuk figyelmét, hogy jelenleg az EMINEO weboldala az alábbi harmadik félként definiálható szolgáltatók hivatkozásait használja. Az alábbi weboldalak tartalmáért és adatkezelési szabályzatáért az EMINEO nem tud felelősséget vállalni. A harmadik féltől származó weboldal linkek jelen dokumentum készítésekor tartalmazták a releváns információkat.

www.google.com sütikezelése és adatvédelmi irányelvei

www.youtube.com sütikezelése azonos a Google sütikezelésével és adatvédelmi irányelvei

www.facebook.com sütikezelése és adatvédelmi irányelvei

www.instagram.com és adatkezelési tájékoztatója

A EMINEO adatbiztonsággal kapcsolatos adminisztratív teendői

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az EMINEO az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

Az EMINEO a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 • adattovábbítás nyilvántartása
 • érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra az EMINEO által adott válaszok nyilvántartása
 • hatósági megkeresések és az arra az EMINEO által adott válaszok nyilvántartása
 • adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása
 • páciensek, ügyfelek nyilvántartása
 • munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása
 • munkaerő-felvétel nyilvántartása
 • adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

A EMINEO a felelősségébe tartozóan végzett, az előzőekben meghatározott adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

 • a vállalkozás neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a vállalkozás képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják
 • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 • ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

Az EMINEO felelősségvállalása

Az EMINEO valamennyi munkatársának és adatfeldolgozással megbízott partnerének felelőssége, hogy az érintettek adatait az EMINEO szabályzataiban rögzített módon megfelelő biztonsági intézkedések mellett bizalmasan kezelje.

Weboldalunkkal kapcsolatban az EMINEO a technológia és az anyagi lehetőségeit figyelembe véve igyekszik a legmodernebb biztonsági elemeket alkalmazni.

Tájékoztatjuk weboldalunk látogatóit, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a web tárhely szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény vonatkozásában. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Kapcsolatfelvétel adatvédelmi megbízottunkkal:

Amennyiben az EMINEO adatkezelésével kapcsolatban problémája van, kérdése lenne, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

Név: Arcmed Kft

Elérhetőségei: +36-70-9467492

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az EMINEO ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az EMINEO székhelye szerint illetékes bíróság vagy az érintett választhatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszéket is.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelés biztonsága

Az EMINEO számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a telephelyén, adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az EMINEO ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

Az EMINEO a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az EMINEO az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az EMINEO a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az EMINEO a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az EMINEO az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az EMINEO és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt az EMINEO technológiai és szervezési lehetőségeinek megfelelően védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatás megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az EMINEO fenti elérhetőségein.

A hozzáférés joga – tájékoztatáshoz való jog (15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett kérelmére az EMINEO, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az EMINEO a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az EMINEO-hoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az EMINEO költségtérítést állapít meg.

A helyesbítéshez való jog (16. cikk)

Az EMINEO a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:

Az EMINEO zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az EMINEO megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A törléshez való jog (17. cikk)

Az EMINEO a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az elfeledtetéshez való jog (17. cikk)

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog (20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

A tiltakozáshoz való jog (21. cikk)

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén (21. cikk)

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Eljárási szabályok

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az EMINEO rendelkezésére. Amennyiben az EMINEO az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

Az EMINEO a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az EMINEO a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az EMINEO az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az EMINEO az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az EMINEO egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:

Az EMINEO az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az EMINEO felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az EMINEO mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az EMINEO nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Az adatvédelmi incidenst az EMINEO indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az EMINEO által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az EMINEO indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A fentiek szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az EMINEO által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az EMINEO megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az EMINEO az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Amennyiben az EMINEO adatfeldolgozási tevékenységet is végez, úgy a nála bekövetkezett adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, akinek a számára az adatfeldolgozási tevékenységet végzi.

Amennyiben az EMINEO adatfeldolgozót alkalmaz, úgy az adatfeldolgozó szerződésben ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni az EMINEO-nak.

Adatkezelési tájékoztatónk hatályba lépése és záró rendelkezések

A EMINEO adatkezelési tájékoztatója hatályos: 2020.12.05.