Gyereknap alkalmából rajzpályázatot hirdetünk 7-10 éves gyermekek számára, melynek témája:

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi van az unásig ismételgetett „szaladgálj, egyél egészségesen és ne nézd annyit a telefont/tv-t/tabletet”-en túl.
Várjuk a színes-szagos ötleteket arra, hogyan tudunk vigyázni a testünk egészségére.

Nem titkolt szándékunk, hogy a beérkezett pályaműveket a felnőttek oktatására és motiválására szeretnénk felhasználni a kórház folyosóin.
A zsűri és a közönség által legjobbnak választott 1-1 rajz alkotóját, pedig a Manubaba Bolt együttműködésével a nyár legmenőbb napszemüvegével ajándékozzuk meg.

A pályaműveket ezen a linken keresztül lehet benyújtani május 15-20. között: https://forms.gle/4zzn8GwWcrnXLoXr8

A beérkezett alkotásokra közönségdíjasára Facebook-on lehet majd szavazni május 21. és 23. között, a „szakmai” zsűri pedig titkos szavazással választja majd ki a nyertesét.
A nyerteseket május 24-én jelentjük majd be Facebook csatornánkon.

Versenyszabályzat

A verseny rendezője:
Emineo Egészségügyi Kft.
1117 Budapest, Nádorliget utca 8. B. ép. fszt.

Nevezni ezen a megadott linken lehet május 15-20. között. A beérkezett alkotások közönségdíjasára a Facebook-on lehet majd szavazni május 21. és 23. között, a szakmai zsűri pedig titkos szavazással választja majd ki a nyertesét.

A nyerteseket május 24-én jelentjük majd be Facebook és TikTok csatornáinkon.

**Gyereknapi Rajverseny Hivatalos Szabályzata**

A jelen szabályzat (a továbbiakban: a „Szabályzat”) az Emineo Egészségügyi Kft. (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. B. ép. fszt.) (a továbbiakban: a „Szervező”) által szervezett Gyereknapi rajzpályázat (a továbbiakban: a „Játék”) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

1. **A Játék szervezője és lebonyolítója**

A Játék szervezője és lebonyolítója a Szervező.

A Játékos a Játékban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

2. **A Játékban résztvevő személyek**

A Játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 7-10 éves kor közötti természetes személy, szülő/gondviselője, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: a „Játékos”).

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
– a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.

A Szervező saját döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

3. **A rajzpályázat időtartama**

A rajzpályázat 2024. 05. 16-től 2024. 05. 20-ig tart.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. **A pályázat témája:**

“Mit tehetsz az egészségedért?”

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a gyerekek miként gondolnak az egészségre? A családjukban milyen szokásokat, mintákat tapasztalnak az egészséges életmóddal kapcsolatban?

Az egészséges életmód tanítható, ezt a tudást érdemes már kiskorban megszerezni…

5. **A játék menete**

5.1 Az Gyereknapi rajzpályázat felhívását 2024.05.15-én teszi közzé az Emineo Egészségügyi Kft.

– Instagram oldalán: https://www.instagram.com/emineo
– Emineo Egészségügyi Kft. weboldalán: https://emineo.hu/rajzpalyazat
– Emineo Egészségügyi Kft. Facebook oldalán: https://www.facebook.com/emineo/
– Emineo Egészségügyi Kft. TikTok oldalán: https://www.tiktok.com/@emineo_official
– Valamint hírlevélben.

5.2 A pályázatokat 2024.05.16-től 2024.05.20. 23.59-ig az alábbi címre várjuk: https://emineo.hu/rajzpalyazat

– Egy pályázónak több rajzzal is van lehetősége nevezni.
– A pályaműveket a fenti címre kérjük feltölteni.
– A pályaművekhez kérjük feltüntetni a gyermek nevét, életkorát, óvodája nevét.

5.3 A pályázatokat 2024.05.21-én tesszük közzé az Emineo Facebook oldalán – https://www.facebook.com/emineo/ -, Gyereknapi rajzpályázat nevű albumba feltöltve.

5.4 A pályázatnak két nyertese lesz.
– Egy nyertest az Emineo Egészségügyi Kft. munkatársai választanak ki.
– Egy nyertes pedig közönségszavazás által lesz díjazva.

A közönségszavazás időtartama: 2024.05.21-2024.05.23. 23:59.

A közönségszavazás módja: like-olni kell azt vagy azokat a pályaműveket, amely leginkább tetszik/tetszenek.

A közönségszavazás eredményének értékelése: a legtöbb like-ot kapó pályaművet díjazzuk, összesen tehát 1 főt.

A pályázatok végső elbírálásának időpontja: 2024.05.24. 14:00

A nyertes pályázók neveit Facebook posztban jelenítjük meg az Emineo Facebook oldalán. Ezután a nyertes a kiküldés végrehajtásához üzenetben hagyja meg nevét, címét, telefonszámát.

6. **Szerzői jogok**

A pályázó díjmentesen hozzájárul és lemond a pályamunkájával kapcsolatban minden szerzői jogáról és minden ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul, hogy a pályaműve nyilvánosságra hozatal jogát engedélyezi.

A pályázó szavatolja, hogy a pályamű saját alkotása, nem tartalmaz becsületsértő vagy jogszabályba ütköző elemet.

Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

7. **Nyeremények**

– Emineo díjas: 1 db IZIPIZI napszemüveg gyerekeknek
– Közönségdíjas: 1 db IZIPIZI napszemüveg gyerekeknek

A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos köteles együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti nyereményekre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket, illetve ajándékokat a Játékban nem oszt ki.

8. **A nyeremények kézbesítése, átvétele**

A Szervező a Játékos 4. pont szerinti adategyeztetés során megadott címére személyes kézbesítéssel juttatja el a nyereményt. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremények átvétele meghiúsul, a nyeremények a továbbiakban nem vehetők át, illetve nem vehetők igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

9. **Adatkezelés**

A Játékos személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történik.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a kiválasztott Játékos esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

| Kezelt adat típusa | Adatkezelés célja | Adatkezelés jogalapja | Adatkezelés időtartama |
| — | — | — | — |
| Játékos neve | Játékos azonosítása | GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás | Játék lezárultától számított 8 évig |
| Nyertes pályázat (beleértve a nyertesről készült fénykép, ha a feltöltött fénykép a nyertes képmását is tartalmazza) | Játékban való részvétel | a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény | |
| Játékos lakcíme | Nyeremény kézbesítése | az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény | |
| Játékos telefonszáma | Értesítése a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban | | |

A nyertes Játékos továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róluk kép- és/vagy hangfelvétel készüljön és nevét/nevüket, képmásukat, fényképüket vagy hangfelvételüket a kiválasztást követően a Szervező kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Emineo Egészségügyi Kft. 1117 Budapest, Nádorliget utca 8. B. ép. fszt. címén vagy az info@emineo.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

10. **Felelősség**

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A nyertes Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjából levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kiválasztással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. **Egyéb**

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a https://emineo.hu/rajzpalyazat oldalon.

Kelt: Budapest, 2024. május 16.