Baleseti Ügyeleti Tagság Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

az Emineo Baleseti Ügyeleti Tagsághoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások nyújtására

Az Emineo Egészségügyi Kft., mint szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

Az Emineo Baleseti Ügyeleti Tagság alapján a jogosult exkluzív Klubtagként kedvezőbb feltételekkel jogosult a jelen ÁSZF-ben megjelölt Szolgáltatás igénybevételére.

I. fejezet: Általános rendelkezések

1. Fogalmak

Baleset: Balesetnek minősül az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást okoz.

Klubtag: az a természetes személy, aki a Szolgáltatás igénybevételére jogosult, és a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos szerződéses kötelezettségek – ide nem értve a Tagsági díj megfizetését – teljesítésére köteles;

Megrendelő: a Szolgáltatást megrendelő, és a Klubtag kijelölésére jogosult személy, aki a Szerződés alapján Tagsági díjmegfizetésére kötelezett;

Szerződés: a Szolgáltató, a Megrendelő, valamint – ha a Klubtag és a Megrendelő személye elválik – a Klubtag között létrejött szerződés, melyben a Szolgáltató valamilyen Szolgáltatás nyújtását, a Megrendelő vagy a Klubtag Tagsági díj megfizetését vállalja;

Szolgáltatás: Szolgáltató, vagy teljesítési segédei, alvállalkozói, közreműködői által nyújtott, jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások, valamint a Szolgáltató rendelkezésre állása;

Baleseti ellátás Szolgáltatás: a Klubtag sérülésének teljes körű ellátását tartalmazó (a szakorvosi vizit, röntgen, sebellátás, rögzítő vagy gipszelés) egészségügyi ellátás;

Szolgáltató: Emineo Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1111 Budapest, Lépés utca 25., cégjegyzékszáma: 01-09-916628, adószáma: 14718456-2-43);

Tagsági díj: a Szerződés alapján a Szolgáltatás ellenértékeként a Szolgáltatónak fizetendő összeg.

2. A Szerződés létrejötte
A Szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő megállapodása alapján jön létre. A Megrendelő szerződéskötési szándékát a www.emineo.hu honlapon online úton, vagy az „Emineo Baleseti Ügyeleti Tagság Igénylési Adatlap” (a továbbiakban „Szerződéskötési szándékról szóló nyilatkozat”) kitöltésével, aláírásával, és a Szolgáltatóhoz való eljuttatásával jelezheti. Az online úton tett nyilatkozat és a Szerződéskötési szándékról szóló nyilatkozat a Megrendelő által tett ajánlatnak minősül, és így az ajánlati dokumentáció részét képezi. Az online úton tett nyilatkozat és a Szerződéskötési szándékról szóló nyilatkozat kitöltése kifejezi azt is, hogy a www.emineo.hu honlapon illetve az Emineo Baleseti Ügyeleti Tagság Igénylési Adatlapon” szereplő adatkezelési hozzájárulást a Megrendelő önkéntesen, előzetes és megfelelő tájékoztatás birtokában megadta. A Szolgáltató a Megrendelő ajánlatát elfogadhatja, azonban Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő ajánlatát indokolási kötelezettség nélkül visszautasítsa. A Megrendelő ajánlatának elfogadása esetén

 • ha a Megrendelő a Szerződéskötési szándékról szóló nyilatkozaton jelezte szerződéskötési szándékát, akkor a Megrendelő által kitöltött Szerződéskötési szándékról szóló nyilatkozaton szereplő címre megküldi a Szerződést, valamint jelen ÁSZF-et, vagy a Megrendelő erre irányuló igénye esetén a Rendelőben személyesen átadja a Megrendelő részére. A Megrendelő köteles a Szerződés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül visszajuttatni a Megrendelő által aláírt Szerződést a Szolgáltató részére, és a Szerződésben vállalt Tagsági díjat a Szolgáltató Szerződésben megjelölt bankszámlájára megfizetni.
 • ha a Megrendelő online úton jelezte szerződéskötési szándékát, akkor a Szolgáltató az ajánlat elfogadásáról elektronikus levelet küld Megrendelő részére. A Megrendelő köteles a Szerződésben vállalt Tagsági díjat a Szolgáltató által megjelölt bankszámlára, a Szolgáltató által megjelölt határidőben megfizetni.

A Szolgáltató nem ellenőrzi, hogy a Szerződéskötési szándékról szóló, valamint az online úton tett nyilatkozaton, valamint a Szerződésen közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e, így az adatok valótlansága miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3. A Szerződés hatálybalépése, időtartama

A már érvényesen létrejött Szerződés azt követő nap 0 órakor lép hatályba, amikor a Megrendelő a Szerződésben vállalt Tagsági díjat megfizette, és az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. A Szerződés a hatálybalépés napjától számított 1 (egy) éves határozott időtartamra szól.

4. Szolgáltatás

4.1. Szolgáltató a Felek által megkötött Szerződés, valamint annak mellékletei, továbbá jelen ÁSZF szerint vállalja baleseti ügyeleti, valamint egészségügyi szolgáltatások nyújtását a Klubtag részére. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

4.2. Szolgáltató valamennyi Szolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az egyéb szakmai előírásoknak megfelelően nyújtja.

4.3. Szolgáltató a tevékenysége során mindig a Klubtag érdekeinek figyelembe vételével, valamint a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.

4.4 A Szolgáltatás a következők szerint vehető igénybe:

Alap-szintű tagság esetén:

 • a Baleseti ellátás Szolgáltatás évi maximum 3 alkalommal történő igénybevétele.

Normál-szintű tagság esetén:

 • a Baleseti ellátás Szolgáltatás évi maximum 3 alkalommal történő igénybevétele
 • a kontroll vizsgálat maximum évi 3 alkalommal történő igénybevétele a Balesetei ellátást követő 1 hónapon belül
 • a Rendelőbe történő betegszállítás évi maximum 1 alkalommal történő igénybevétele

Prémium-szintű tagság esetén:

 • a Baleseti ellátás Szolgáltatás évi maximum 3 alkalommal történő igénybevétele
 • a kontroll vizsgálat maximum évi 3 alkalommal történő igénybevétele a Baleseti ellátást követő 1 hónapon belül
 • a Rendelőbe történő betegszállítás évi maximum 1 alkalommal történő igénybevétele
 • a 10 alkalmas Sensolite kezelés maximum évi 1 alkalommal történő igénybevétele. A Sensolite kezeléssel lerövidülhet a Balesetet követő rehabilitáció időtartama. A Sensolite kezelés a Baleseti ellátás Szolgáltatás igénybevételétől számított 2 hónapon belül használható fel.

4.5 Szolgáltató a Szolgáltatásokat teljesítési segédei,valamint közreműködő orvosok, és a Szolgáltató egészségügyi alkalmazottai segítségével nyújtja a Szolgáltató 1117 Budapest, Nádorliget utca 8/b szám alatt található rendelőjében (továbbiakban: „Rendelő”).

5. A Szolgáltatás díja

A Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatások nyújtásáért díjazás (a továbbiakban: „Tagsági díj”) illeti meg.

A Szolgáltatót az alábbi Tagsági díj illeti meg:

Alap-szintű tagság után: 30.900,- Ft/év, azaz harmincezer kilencszáz forint/év
Közepes-szintű tagság után: 44.900,- Ft/év, azaz negyvennégyezer kilencszáz forint/év
Prémium-szintű tagság után: 54.900,- Ft/év, azaz ötvennégyezer kilencszáz forint/év

A Tagsági díj a 2. pont szerinti időpontban, előre esedékes.

6. A Szolgáltatás igénybevétele

A Klubtag felkeresheti a Szolgáltató Rendelőjét baleseti ügyeleti ellátás igénybevétele céljából.
A Szolgáltatás kizárólag a Rendelőben történő baleseti ügyeleti ellátás igénybevételére jogosítja fel a Klubtagot a Rendelő eszközeinek és szakmai hátterének erejéig.

A Szolgáltatás alapján igénybe vehető baleseti ügyeleti, azaz ambuláns ellátások köre a www.emineo.hu/ weboldalon keresztül, a „Baleseti ügyelet” menüpont alatt érhető el, figyelemmel a jelen ÁSZF-ben meghatározott, egyes tagsági szintekre.

A Szolgáltatás kizárólag balesetből eredő ellátásra jogosít, általános orvosi ellátásra nem vehető igénybe. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a Klubtag, vagy a Klubtag nevében fellépő harmadik személy a Klubtag ellátási igényét telefonos úton előre jelzi, úgy a telefonhívás beérkezésétől számított legfeljebb 1 (egy) órán belül biztosítja a szakorvos általi Szolgáltatás nyújtását.

Amennyiben a Klubtag nem jelzi előre ellátási igényét, úgy a Szolgáltató a Klubtag Rendelőbe történő beérkezését követően azonnal vagy legkésőbb 1 (egy) órán belül biztosítja a szakorvos általi Szolgáltatás nyújtását.

A Szolgáltatás magában foglalja az ellátó szakorvos által indokoltnak tartott, (röntgen felvétel készítését is. A röntgen felvételnek nincsen további költsége a Klubtag számára, a baleseti ellátás része. A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy röntgenfelvétel készítésére csak az ellátó szakorvos által indokolt esetben kerül sor. Amennyiben a Klubtag várandós, úgy ez esetben a röntgenfelvétel elkészítése előtt köteles a várandósság tényéről tájékoztatni az ellátó szakorvost. 

A

Szolgáltatás magába foglalja a gyógyászati segédeszközök biztosítását és az esetleges gipszelést is.

A Szolgáltatás – Normál és Prémium tagsági szint esetében – egy alkalommal magában foglalja a Budapest közigazgatási területén belül a Klubtag tartózkodási helyéről a Klubtag Rendelőbe történő szállítását. Igény esetén a Szolgáltató Budapest közigazgatási területén belül, térítés ellenében vállalja a Klubtag Rendelőből történő, a Klubtag által meghatározott helyre történő szállítását.

A Szolgáltató – Normál és Prémium tagsági szint esetében – egy alkalommal vállalja, hogy amennyiben a Klubtag igényt tart betegszállításra, úgy a telefonhívás beérkezésétől számított ½ (fél), legfeljebb 2 (kettő) órán belül betegszállító érkezik a telefonhívásban megadott kizárólag budapesti címre.

7. A Klubtag jogai és kötelezettségei

Klubtag köteles a kezelés során a kezelő orvossal, illetve a Szolgáltató alkalmazottaival együttműködni, a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani.

Klubtag köteles írásban megtenni a kezelés elvégzéséhez szükséges, valamint jogszabály által kötelezően előírt nyilatkozatokat, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás folytatását megtagadni.
Klubtag hozzájárul ahhoz, hogy a kezelések, valamint az esetleges invazív beavatkozások elvégzéséhez szükséges mintavételi vizsgálatokat a Szolgáltató elvégezze.

Klubtag tudomásul veszi, hogy a kezelés során röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé, amelyhez a Klubtagnak hozzájáruló nyilatkozatot kell tennie. Tudomásul veszi továbbá, hogy a felvétel elkészítése a kezelés folytatásának feltétele.

8. A Szolgáltatás megtagadása, a felelősség kizárása

Szolgáltató mindent megtesz a Klubtag gyógyítása érdekében, de az emberi szervezet biológiai reagáló képességétől, illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményért, illetve következményért, amely abból ered, hogy a Klubtag a Szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit, valamint a kezelőorvosa utasításait, javaslatait nem tartja be.

Amennyiben a telefonhívás alapján vagy a baleseti ügyeleti ellátás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatás során nyilvánvalóvá válik, hogy a Klubtag, vagy a Klubtag nevében fellépő harmadik személy által telefonon vagy személyesen elmondott esetleírás az eset súlyosságára tekintettel a Rendelőben, ügyeleti ambuláns (járóbeteg) ellátás keretén belül nem kezelhető, azaz a Szolgáltatónak nincsenek meg a szükséges ellátás nyújtásához a személyi, illetve tárgyi feltételei, úgy a Szolgáltató által nyújtott orvosi szolgáltatás kizárólag az orvos szakma szabályai szerinti járóbeteg ellátás keretében ellátható kezelésre terjed ki, és a Szolgáltató az ellátást követően jogosult a a Klubtagot fekvőbeteg ellátó intézménybe irányítani.

Amennyiben a Klubtag a Szolgáltatást nyújtó szakorvos javaslata ellenére nem vesz igénybe fekvőbeteg-ellátást, a Szolgáltató nem felel a szakszerű ellátás elmaradásából eredő károkért.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Klubtag abból eredő állapotromlásáért, ha a fekvőbeteg ellátó intézménybe történő átirányításra azért kerül sor, mert a Klubtag, vagy a Klubtag ellátási igényét jelző személy megtévesztően, vagy nem megfelelően írta le a Klubtag állapotát, illetve a Klubtag előzetes telefonos bejelentkezés nélkül érkezett a Rendelőbe.

9. Felmondás

9.1. A Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

 • (I) a Szolgáltató elveszíti a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyeket;
 • (II) a tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések jelentős módosulása esetén;
 • (III) a Szerződés megkötésekor előre nem látható, később bekövetkező körülmények miatt a Szolgáltató nem tudja ellátni tevékenységét.

9.2. A Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani

 • (I) a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén;
 • (II) abban az esetben, ha a Szolgáltató felszámolás alá kerül.

A Szerződés jelen pont alapján történő felmondása esetén a Megrendelő igényt tarthat a Tagsági díj időarányos visszafizetésére.

10. Adatkezelés, adatvédelem

10.1. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni.

10.2. Amennyiben a vizsgálat során a kezelőorvos műtéti beavatkozás szükségességét állapítja meg, úgy jelen ÁSZF aláírásával Klubtag hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Klubtagról kezelt adatokat a fekvőbeteg ellátó intézményhez továbbítsa.

10.3. A Klubtag jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Klubtag ellátási igényével kapcsolatban beérkező telefonhívásokat rögzítse, és azokat a telefonhívás beérkezését követő 5 (öt) évig tárolja.

10.4. A Klubtag jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezelje.

11. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

Jelen ÁSZF 2014. május 1. napján lép hatályba

A Klubtag, és a Megrendelő jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy az okiratban foglaltakat megismerte és megértette, valamint az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kelt: Budapest 2014.05.01.