Egyéb

FACEBOOK PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

EMINEO

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BALESETI KÖZPONT

Facebook promóciós játék részvételi- és játékszabályzat

 

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
  • Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Emineo Kft. (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/B.; cégjegyzékszám: 01-09-916628; adószám: 14718456-2-43).

 

 1. KIK VEHETNEK RÉSZT A JÁTÉKBAN?
  • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel továbbá Facebook adatlappal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
  • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
  • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
  • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A JÁTÉK MECHANIZMUSA:
  • A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://hu-hu.facebook.com/Emineo.hu) keresztül hirdeti meg.
  • Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a megadott határidőn belül és/vagy lájkold a posztot!).
  • A promóciós játékban legkésőbb 2016.06.30. napjáig lehet részt venni.
  • A nyerteseket a kedvelők adatbázisából választjuk ki, a 3.5 pontban leírt mechanizmus alapján.
  • Minden 77. kedvelő nyer.
 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
 • A Játék kezdőnapja: 2016.06.10. 12:00 óra
 • A Játék zárónapja: 2016.06.30.   23:59 óra

 

 1. NYEREMÉNY
 •  5 alkalmas Sensolite bérlet –

 

 1. NYEREMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 
  • A nyereményeket a szerveren beérkező regisztráció/kedvelés sorrendje alapján számlálja a rendszer.
  • A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: facebooknyertes.com
  • A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a játék zárónapjának megjelölt időpontot követő 1 napon belül.

 

 1. A NYEREMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA
  • Minden 77.-dik / lájkoló nyereménye fejenként 1 db – 5 alkalmas Sensolite bérlet –
  • A Játékosok tudomásul veszik, hogy a kvízjáték regisztrálásának időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.
  • A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.
  • A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
  • A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és szükség esetén adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a promóciós játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook honlapján. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
  • Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdet, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
  • A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg
  • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
  • Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
  • A nyertesek nevét a Szervező a https://hu-hu.facebook.com/Emineo.hu facebook oldalon közzéteszi / továbbá facebook üzenetben értesíti.
  • A nyeremények átvételéről a Szervező az értesítő e-mailben/üzenetben tájékoztatja részletesen a nyerteseket. Ha a nyertes az e-mailben/üzenetben történt kiértesítést követő 15 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, jogosulatlanná válik a nyereményére.
  • A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. MODERÁLÁS
  • A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.
  • A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.
  • A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.
  • A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

 

 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
  • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. ADATKEZELÉS
  • A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
  • A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
  • Az Emineo Kft. egyben az Adatkezelő is, így az Ön 11.5. pontban meghatározott személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A promóciós játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 11.5. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez.
  • A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
  • A Kezelt személyes adatok köre: Név, Email-cím,
  • Az Adatkezelő a 11.3. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)
  • Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.
  • Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait a 11.3. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.
  • Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
  • Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (emineo@emineo.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Emineo Kft. 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/B)

 

 1. JOGORVOSLAT
  • Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön:

(i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni

(ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 • A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-94931/2016.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 • A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.
 • A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 

 

Tovább

Új módszerrel gyorsabban gyógyulhat egy keresztszalag-szakadás után

Emineo keresztszalag sielős
Az egyik leggyakoribb térdsérülés a keresztszalag-szakadás, amely akár több hónapra is visszavetheti a beteget a magán- és a szakmai életében. A legújabb műtéti eljárásoknak köszönhetően azonban a rehabilitációs időszak olyannyira lerövidülhet, hogy a sérült már három hét után ismét vezethet autót, két hónap elteltével pedig akár futásra is vállalkozhat. Az úgynevezett kétköteges módszert az elsők között Dr. Knoll Zsolt Ph.D sportsebész alkalmazta Magyarországon.

Tovább

A térd duzzanata utalhat ízületi betegségre

Emineo térd duzzanat

A helytelen testtartás, vagy egy rossz kényelmetlen lábbeli miatt is sérülhet porcunk. A túlsúly még tovább ronthat a helyzeten, visszafordíthatatlan porckopást eredményezve. Az elsődleges hangsúly, tehát a megelőzésen van. A térd duzzanata attól függően, hogy mikor jelentkezik, sportolás után, sportolás közben vagy akár nyugalmi állapotban, különböző stádiumú porcsérülésre utal. Az alábbi videóban Dr. Börzsei-Knoll Veronika részletesen is beszél a porcsérülések megelőzéséről és kezeléséről.

Tovább

Saját vére szabadíthatja meg a pokoli fájdalmaktól

Emineo sajátvér terápia PRP kezelésKülföldön már rutineljárásnak számít a PRP-kezelés, amely során a betegek végleg megszabadulhatnak régóta fennálló, erős fájdalmaiktól. A módszer lényege, hogy a pácienst járóbeteg-ellátás során a saját, lecentrifugázott vérével gyógyítják meg. A sajátvér-, vagy PRP-kezelést Magyarországon elsők között Dr. Börzsei-Knoll Veronika alkalmazta, és neki köszönhetően az elmúlt tíz évben majdnem 200 beteg szabadult meg a kínoktól.

Tovább

Befutó – Egy igazi túlélőtúra

HírTV Befutó Dr.Knoll Zsolt EmineoA Hír Televízió Befutó című műsorának Ironman csapata, a Budapesten megrendezésre kerülő Ironman 70.3 verseny felkészülés során keresett meg bennünket, mert az egyik csapattag, Sárfalvi Péter műsorvezető visszatérő izomfájdalmakkal küzd.  Dr. Knoll Zsolt Ph.D. Ortopéd-traumatológus vizsgálta meg az egykori öttusázót és tett javaslatot a mielőbbi gyúgyulásra, illetve arra, milyen feltételek mellett vehet részt a versenyen. A részletek kiderülnek az alábbi videóból 11:20 perctől.

Tovább

Bizarr, de hatékony: sajátvér-terápia

NŐK LAPJA Emineo sajátvér terápia

Július végén a Nők lapja magazinban jelent meg az alábbi cikk a sajátvér-terápiáról, megemlítve a cikkben Dr. Börzsei-Knoll Veronikát és Dr. Knoll Zsoltot, tovább az Emineo rendelőt. A sajátvér-terápa (Recover injekciós kezelés) évek óta elérhető az Emineo rendelőben. Mi elsősorban a műtéteket követően, az intenzívebb gyógyulás érdekében használjuk. Néhány krónikus betegség mint pl. a teniszkönyök kezelésére is gyakran használjuk.  A magazinban megjelent cikkben részletesen foglalkoznak a témával.

Tovább

Nyáron drasztikusan megnő a térdsérülések száma

RTL Klub 8:08 térdízület, porckopás Dr. Börzsei-Knoll Veronika EmineoA térdízület sérülések és a porckopás gyakori sérülések. Kialakulásuk oka, főleg nyáron, az intenzív megerőltetés. A jó időben jól esik a mozgás, de sajnos nem mindig figyelünk a bemelegítésre, a fokozatos terhelésre. A porc sérülések maradandó károsodást is okozhatnak, ha nem vigyázunk, nem vagyunk eléggé  elővigyázatosak. Az RTL Klub 8:08 műsorában Dr. Börzsei-Knoll Veronika részletesen beszél a különböző sérülésekről,  illetve a sérüléstől lehetséges megelőzéséről.

Tovább