Archive for június 2016

FACEBOOK PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

EMINEO

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BALESETI KÖZPONT

Facebook promóciós játék részvételi- és játékszabályzat

 

 

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
  • Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Emineo Kft. (székhely: 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/B.; cégjegyzékszám: 01-09-916628; adószám: 14718456-2-43).

 

 1. KIK VEHETNEK RÉSZT A JÁTÉKBAN?
  • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel továbbá Facebook adatlappal rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
  • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
  • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
  • A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
  • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
  • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
  • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A JÁTÉK MECHANIZMUSA:
  • A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://hu-hu.facebook.com/Emineo.hu) keresztül hirdeti meg.
  • Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Válaszolj helyesen a megadott határidőn belül és/vagy lájkold a posztot!).
  • A promóciós játékban legkésőbb 2016.06.30. napjáig lehet részt venni.
  • A nyerteseket a kedvelők adatbázisából választjuk ki, a 3.5 pontban leírt mechanizmus alapján.
  • Minden 77. kedvelő nyer.
 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
 • A Játék kezdőnapja: 2016.06.10. 12:00 óra
 • A Játék zárónapja: 2016.06.30.   23:59 óra

 

 1. NYEREMÉNY
 •  5 alkalmas Sensolite bérlet –

 

 1. NYEREMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 
  • A nyereményeket a szerveren beérkező regisztráció/kedvelés sorrendje alapján számlálja a rendszer.
  • A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: facebooknyertes.com
  • A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a játék zárónapjának megjelölt időpontot követő 1 napon belül.

 

 1. A NYEREMÉNYEK MEGHATÁROZÁSA
  • Minden 77.-dik / lájkoló nyereménye fejenként 1 db – 5 alkalmas Sensolite bérlet –
  • A Játékosok tudomásul veszik, hogy a kvízjáték regisztrálásának időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő.
  • A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.
  • A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
  • A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és szükség esetén adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a promóciós játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook honlapján. A promóciós játékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
  • Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdet, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
  • A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg
  • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
  • Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE
  • A nyertesek nevét a Szervező a https://hu-hu.facebook.com/Emineo.hu facebook oldalon közzéteszi / továbbá facebook üzenetben értesíti.
  • A nyeremények átvételéről a Szervező az értesítő e-mailben/üzenetben tájékoztatja részletesen a nyerteseket. Ha a nyertes az e-mailben/üzenetben történt kiértesítést követő 15 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, jogosulatlanná válik a nyereményére.
  • A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. MODERÁLÁS
  • A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa.
  • A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból.
  • A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat.
  • A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

 

 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
  • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. ADATKEZELÉS
  • A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
  • A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
  • Az Emineo Kft. egyben az Adatkezelő is, így az Ön 11.5. pontban meghatározott személyes adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A promóciós játékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 11.5. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez.
  • A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
  • A Kezelt személyes adatok köre: Név, Email-cím,
  • Az Adatkezelő a 11.3. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)
  • Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.
  • Az Adatkezelő az Ön Személyes Adatait a 11.3. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.
  • Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
  • Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (emineo@emineo.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (Emineo Kft. 1117 Budapest, Nádorliget u. 8/B)

 

 1. JOGORVOSLAT
  • Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön:

(i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni

(ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 • A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Az Adatkezelő nyilvántartási száma a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásban: NAIH-94931/2016.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 • A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.
 • A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook. 

 

Tovább